Części pracy
Strona tytułowa - wg wzoru uczelni
* Spis treści;
* Wstęp (cel pracy, problem badawczy, hipoteza, metody badawcze [1-1,5strony]
* Część podstawowa pracy podzielona na rozdziały. Każdy rozdział rozpoczynamy od nowej strony. Rozdziały powinny być równe ok. 20 stron
* Podsumowanie (zakończenie) - rozpoczynamy na nowej stronie;
* Bibliografia (rozpoczynamy na nowej stronie) w następującej kolejności:
o Pozycje książkowe;
o Artykuły z czasopism;
o Akty prawne (jeżeli były wykorzystywane);
* Inne źródła (np.: materiały statystyczne, raporty, sprawozdania, adresy internetowe itp.). Przy przytaczaniu Internetu, jako źródła w przypisie należy podać adres internetowy oraz w nawiasie datę korzystania z tego źródła.
Bibliografia spisana w porządku alfabetycznym, zaczynając od nazwiska autora. Każdej pozycji literaturowej należy nadać oddzielny numer.
* Spis tabel, spis wykresów, spis rysunków, spis załączników - spis tabel rozpoczynamy na nowej stronie, pozostałe piszemy w sposób ciągły;
* Załączniki (numerowane)
* Oświadczenie, że praca została napisana samodzielnie - wzór uczelni

Wymogi edytorskie
Marginesy: lewy 3 cm, prawy 2 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm.
Numeracja stron w prawym dolnym rogu. Strony tytułowej nie numerujemy, ale uwzględniamy ją przy numeracji dalszych stron.
Tekst podstawowy: Czcionka Times New Roman, Standardowy 12 pt., odstępy między wierszami 1,5, akapit- 1,25
Słowo Rozdział I (II, III) oraz TYTUŁ ROZDZIAŁU piszemy czcionką pogrubioną 18 pt., wyśrodkując je (bez podkreśleń).
Tytuły podrozdziałów piszemy czcionką 15pt. (pogrub) i numerujemy je kolejno (np.: 1, 2, ...).Tytuły punktów i ewentualnie podpunktów piszemy czcionką 13pt. i numerujemy je (np.: 1.1., 1.2., 1.3. W obu przypadkach nie stosujemy podkreśleń.
W zależności od potrzeb w tekście podstawowym stosować można podkreślenia, pogrubienia, kursywę - w celu podkreślenia znaczenia określonych pojęć, klasyfikacji itp.
Na stronie powinno znajdować się 30-36 wierszy, z których każdy powinien zawierać ok. 60 znaków pisarskich, łącznie ze spacjami.
Tytuł tabel, rysunków, wykresów, piszemy tekstem pogrubionym 13 pt. - obowiązuje ich numeracja ciągła dla całej pracy. Pod tabelą, rysunkiem, wykresem umieszczamy źródło (czcionka 10 pt.). Każda z tabel, rysunków, schematów, wykresów, itp. musi być poprzedzona wprowadzeniem w tekście - po co została zamieszczona oraz odniesieniem do podanego numeru.
Przypisy i odnośniki umieszczamy na dole każdej strony - obowiązuje numeracja ciągła dla całej pracy. cz. 10
Przypisy: Zarówno dosłowne cytowanie, jak też powoływanie się na cudze myśli własnymi słowami musi być udokumentowane - w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z plagiatem. Nie można dosłownie przepisywać całych partii cytowanych publikacji, należy pisać własnymi słowami starając się korzystać z kilku pozycji traktujących o tym samym problemie. W przypadku powołania się po raz pierwszy na określoną publikację w odnośniku podajemy pełny jej opis bibliograficzny wraz z numerem strony, przy kolejnych powołaniach się na ta publikację obowiązuje forma skrócona.
Kowalak T., Kobieta we współczesnym świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2006, s. 96.
Jeśli przytaczamy bezpośrednio tego samego autora to piszemy Tamże, s. 12. Lub Ibidem, s. 12. (opus citatum, co oznacza dzieło cytowane) - oznaczenie to stosuje się w przypadku ponownego odesłania do zacytowanego wcześniej dzieła.
Kowalak T., op.cit., s. 10. Jeśli jest więcej pozycji tego autora to należy podać początek dzieła, np.
Kowalak T., Kobieta we współczesnym..., op.cit., s. 10.

Wymogi formalne
Student odpowiada za poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy. Odpowiedzialny jest on również za sposób i uczciwość cytowania oraz za przestrzeganie praw autorskich.
Rozmiar pracy licencjackiej 50-80 stron od wstępu do zakończenia (III rozdziały), a pracy magisterskiej 70-100 stron od wstępu do zakończenia (IV rozdziały). Liczba pozycji literatury przedmiotu wykorzystanych w pracy nie powinna być niższa niż: w przypadku pracy licencjackiej 25, a magisterskiej 35 pozycji.
W pracy konieczne jest zachowanie dbałości o naukowy charakter pracy, a w szczególności zachowanie dokładności faktów, obiektywizmu poglądów, definiowania pojęć w oparciu o różne źródła, zachowanie opisu materiałów umożliwiającego odróżnienie badan i wnioskowania autora pracy od cudzych, stosowanie przypisów i odnośników do literatury przedmiotu oraz poprawność językową i stylistyczną tekstu.

W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji. Można wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się pod ikoną 'Kontakt' lub pisać bezpośrednio na nasz adres internetowy - biuro@pisanie.edu.pl

Zapraszamy też do odwiedzenia naszej głównej strony - pisanie prac z prawa, ekonomii, finansów, turystyki, hotelarstwa, zarządzania itd.